×

Obchodní podmínky

Jan a Martina Planičkovi
Tel: +420 734 696 873 (telefon je do 8. ledna 2024 mimo provoz)
Mail: info@kozedelnik.cz

Fakturační údaje (nejde o provozovnu):
Kožedělník s.r.o.
Ečerova 956/5
63500 Brno
Česká republika
IČ: 10743171
DIČ: CZ10743171
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 122262


Obchodní podmínky společnosti Kožedělník s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kozedelnik.cz
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) dílny s koženým zbožím, zprostředkované obchodní společností Kožedělník s.r.o., se sídlem Ečerova 956/5, 635 00 Brno, identifikační číslo: 10743171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 122262 (dále jen „prodávající”) , upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kozedelnik.cz (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu”).
  1.2. Pokud kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem, tedy v souladu s § 419 občanského zákoníku člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“), nepoužijí se na kupní smlouvu ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou takto označená přímo v textu obchodních podmínek, nebo příloh, které jsou součástí obchodních podmínek.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet”). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího”).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3.9. V případě zakoupení zboží, na kterém byly provedené změny na základě požadavků kupujícího (zejména změna materiálu, vyražení iniciál, rozměry na míru (např. délka opasku), konfigurátor), nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodání zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží podle ustanovení §1837 písm. d) NOZ a v daném případě není možná ani výměna.
  3.10. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu cenu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301850112/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího”), který je uveden v potvrzení objednávky elektronickou poštou; zboží je odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího;
  4.2. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady ceny zboží uvedený v odstavci 4.1.
  4.3. Zvolený způsob úhrady uvede kupující v objednávce. Zvolený způsob úhrady může kupující změnit pouze se souhlasem prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede kupující písemně na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.7. Pokud není cena kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že kupující, který je spotřebitelem, odstoupil od kupní smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.
  4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 • 5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kozedelnik.cz.
  5.2. Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:
  5.2.1. Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
  5.2.2. Vyplývá-li to z povahy Zboží.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na bankovní účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající Kupujícímu vrátí kupní cenu a částku související s dopravou zboží, tu ale jen do výše částky odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, který Prodávající nabízí.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, případně jiné peněžní nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  5.8. Pozor, není možné odstoupit od smlouvy v případě objednání zboží s jakoukoli nevratnou individualizací na míru – výrobek s ražbou (monogram, logo..), provedeným výběrem obšití apod. Takové zboží bylo vyrobeno na míru a není možné ho zařadit do dalšího prodeje, proto ho nejde ani vrátit. 

6. DÁRKOVÉ POUKAZY A AKČNÍ NABÍDKY

 • 6.1. Dárkové poukazy jsou prodávány v libovolných hodnotách daných prodávajícím.
  6.2. Poukaz má platnost obvykle půl roku od zakoupení, případně uvedenou v textu voucheru.
  6.3. Využití poukazu je možné pouze v celé výši, není možné poukaz využít po částech.
  6.4. Poukaz je možné na internetových stránkách obchodu.
  6.5. Poukaz je zakázáno účelně poškodit či falšovat. Padělání poukazu je trestný čin.
  6.6. Na dárkovém poukazu je uvedena částka, kód poukazu a kolonka pro příjemce poukazu.
  6.7. Pro uplatnění poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit příslušné pole v sekci Košík, kde uvedete unikátní kód poukazu.
  6.8. Prodloužení platnosti voucheru obvykle není problém, řešíme individuálně.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 7.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
  a) zaslání na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravce, a to v rámci území těchto států: Česká republika.
  b) dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které si kupující může zvolit na webových stránkách v rámci objednávky.
  7.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce.
  7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  7.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní prodávající svou povinnost předat zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však kupujícím spotřebitel, splní prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy kupující zboží získá do fyzického držení.
  7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  7.6. V případě osobního odběru je kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je prodávajícím vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; prodávající kupujícího o tomto vyrozumí na adrese elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce.
  7.7. Prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa jsou oprávněni požadovat před odevzdáním zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa odmítnout zboží vydat.
  7.8. V případě bezhotovostní platby je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti kupujícího zaplatit cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 7 dnů ode dne splnění povinnosti kupujícího zaplatit cenu.
  7.9. Nesplní-li prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 7.8, vyzve jej Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li prodávající zboží v této dodatečné lhůtě, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  7.10. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající elektronicky kupujícímu společně se zbožím nebo v krátké době po odeslání samotného zboží.
  7.11. Prodávající neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které prodávající nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména epidemie, mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, vysoká nemocnost pracovníků případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro prodávajícího nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  7.12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  7.13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  7.15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ

 • 8.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl kupující povinnost si zboží převzít a prodávající mu toto převzetí umožnil, ale kupující si zboží nepřevzal.
  8.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na kupujícího, když je zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu podle kupní smlouvy. Je-li však kupujícím spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu prodávající nenabídl.
  8.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na kupujícího, nezbavují kupujícího povinnosti zaplatit cenu zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím prodávajícího.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny v reklamačním řádu, viz dále.

10. Reklamační řád

 • 10.1 Základní ustanovení a postup uplatnění reklamace
  10.1.1. Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží (dále také jako „předmět prodeje“) na adresu provozovny: Kožedělník, Jan Planička, Křenová 89/19, 602 00 Brno,, tel. 734 595 873, nebo osobním předáním na stejné adrese, obojí však po předchozí elektronické domluvě s prodávajícím. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce 2.7, tedy na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží.
  10.1.2. Kupující je k reklamaci povinen doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a v čistém balení, pokud zboží zasílá. Kupující zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu předmětu prodeje, její povahu a výskyt, informuje prodávajícího o zvoleném nároku z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku. Prodávající má právo odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a zákon č. 374/ 2022 Sb.). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
  10.1.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  10.1.4. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) hradí kupující.
  10.1.5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.
  10.1.6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  10.1.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
  10.1.8. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.
  10.1.9. Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
  10.1.10. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
  10.2 Práva z vadného plnění
  10.2.1. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění; to neplatí pro spotřebitele a není tím dotčena záruka za jakost zboží.
  10.2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje:
  a) má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamace očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
  c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  10.2.3. Ustanovení uvedená v odst. 2.2 se nepoužijí:
  a) u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  c) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem
  d) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  e) vyplývá-li to z povahy zboží.
  10.2.4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.
  10.2.5. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy i pokud, nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady; za odstranitelné vady se považují vady, které lze odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  10.2.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  10.2.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
  10.2.8. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
  10.2.9. Uplatněním vady u prodávajícího (reklamací) se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit cenu zboží. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li kupujícím spotřebitel.
  10.2.10. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  10.3. Záruka za jakost
  10.3.1. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, v případě vztahů se spotřebiteli po dobu 24 měsíců, a v případě vztahů s ostatními kupujícími po dobu 12 měsíců, způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku). Záruka se nevztahuje:
  a) na opotřebení běžným užíváním zboží,
  b) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem, a
  c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
  10.3.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení prodávajícím, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.
  10.3.3. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující́ povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pří výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást prodeje.
  10.3.4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a postup reklamace se uplatní článek 1. reklamačního řádu obdobně.
  10.3.5. Useň, ze které jsou všechny výrobky vyrobeny, kupujeme z profesionálních koželužen, zejména z Itálie, Německa a Polska. Mají certifikaci pro používání v galanterii nebo obuvnictví. Zároveň to ale je přírodní materiál, který používáním přirozeně patinuje a mění vzhled a některé vlastnosti, jako pevnost, tvar, povrch apod. Některé kůže mají tendence reagovat působením vody (déšť = flíčky apod.), některé není dobré nosit na světlém oblečení, protože mohou zanechat nošením šmouhy. Některé tyto vlastnosti se patinou minimalizují, některé zůstávají. Je potřeba s tím počítat. Jde o vlastnosti tohoto prémiového materiálu – nelze to považovat za důvod k reklamaci.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kozedelnik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 374/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn obrátit se se svou stížností na shora uvedené orgány dohledu nebo státního dozoru.

12. DORUČOVÁNÍ

 • 12.1. Není-li mezi stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy stran, které si strany vzájemně písemně oznámí.
  12.2. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

13. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

 • 13.1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je kupujícím spotřebitel.
  13.2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 14.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dokument „Zpracování osobních údajů“ není součástí kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 15.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  15.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající zpřístupní kupní smlouvu kupujícímu spotřebiteli na základě jeho písemné žádosti.
  15.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kožedělník s.r.o., Ečerova 956/5, 635 00 Brno, adresa elektronické pošty info@kozedelnik.cz, telefon +420 734696873.

V Brně dne 28. 12. 2023.